top of page

leveringsvoorwaarden.

Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op Barendlast.com, bij de KvK ingeschreven onder nummer 80312179. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Barendlast.com de volgende voorwaarden.

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Barendlast.com en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden worden altijd voorafgaand aan elke overeenkomst ter hand gesteld aan de opdrachtgever. Door het aangaan van een overeenkomst met Barendlast.com, gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest, worden ze geacht ook zonder nadere bekendmaking van toepassing te zijn op nieuw tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Barendlast.com en de opdrachtgever.

2 Grondslag offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Barendlast.com zal in de uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren opnemen.

3 Opdracht

De opdracht zal worden uitgevoerd door de Eigenaar van Barendlast.com of, indien dit is afgesproken, met één of meer andere organisaties en/of personen waarmee Barendlast.com samenwerkt.

Barendlast.com zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Barendlast.com geleverde dienst.

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. In geval van ziekte, waardoor Barendlast.com de opdracht niet (volledig) kan uitvoeren, zal de opdracht worden geannuleerd zonder kosten voor de opdrachtgever. Voorafgaand aan de annulering zal Barendlast.com, in samenspraak met de opdrachtgever, zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals uitvoering van de opdracht door een andere persoon of verplaatsing naar een online platform. De keuze van de alternatieve uitvoering wordt altijd aan de opdrachtgever voorgelegd, de opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van de diensten van samenwerkingspartners van Barendlast.com.

Indien de periode van overmacht langer duurt dan acht weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

Bevestigde opdrachten kunnen alleen met instemming van beide partijen worden afgezegd of verplaatst. Opdrachtgever blijft de volledige vergoeding verschuldigd indien hij korter dan drie weken voor de geplande uitvoeringsdatum de opdracht annuleert, tenzij er sprake is van overmacht.

4 Tarieven en kosten

De tarieven die Barendlast.com hanteert, variëren per opdracht. In de offerte staat een prijsopgave, die indien gewenst kan worden onderbouwd op basis van gehanteerde tarieven en formules. Reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten kunnen daarnaast afzonderlijk worden berekend. De standplaats waarvandaan wordt gerekend voor het berekenen van de reistijd en -kosten is de woonplaats. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.

5 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afronding van de opdracht gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt maandelijkse facturering plaats op basis van het feitelijk gerealiseerde aantal uren, tenzij via de overeenkomst een andere termijnverdeling is afgesproken. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Na de vervaldag kan Barendlast.com de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

6 Oplevering

Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is Barendlast.com daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.

7 Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van Barendlast.com zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door Barendlast.com aan opdrachtgever worden bevestigd.

8 Intellectueel eigendom

Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door Barendlast.com vervaardigd materiaal berust bij Barendlast.com. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Barendlast.com. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen.

9 Geheimhouding

Barendlast.com is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Barendlast.com geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van Barendlast.com en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden.

10 Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Barendlast.com ter beschikking gestelde gegevens. Barendlast.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolledigheden of fouten in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Barendlast.com is jegens de opdrachtgever enkel aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een aan Barendlast.com toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, voor zover deze tekortkoming bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

De maximale aansprakelijkheid van Barendlast.com is beperkt tot de waarde van het honorarium van de betreffende opdracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Barendlast.com.

De aansprakelijkheid van Barendlast.com voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Elke aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding vervalt indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Barendlast.com binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

11 Klachtenbehandeling

Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen het door de opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

12 Geschillen

Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Barendlast.com. Van toepassing is steeds de meest recente versie.

14 Retourbeleid producten

Indien je niet tevreden bent met een aankoop, mag je die inruilen of retourneren mits deze in de originele staat wordt geleverd binnen 30 dagen na aankoop. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Neem hiervoor contact op via info@barendlast.com.

15 Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving AVG van kracht. Hier vindt u het privacyregelement van Barendlast.com.

bottom of page