top of page

voorwaarden ai bootcamp.

Deze voorwaarden hebben betrekking op het verzorgen van de ai bootcamp door Barendlast.com, bij de KvK ingeschreven onder nummer 80312179.

Definities
1.1 AI bootcamp: de door ons georganiseerde cursus gericht op het vergroten van de vaardigheden en kennis op het gebied van kunstmatige intelligentie.
1.2 Deelnemer: de persoon die zich heeft aangemeld om deel te nemen aan de AI bootcamp.
1.3 Overmacht: een situatie waarin Barendlast.com of de Deelnemer niet in staat is om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen door omstandigheden buiten hun invloed.

Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en deelname aan de AI bootcamp.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aanmelding en Bevestiging
3.1 Na de aanmelding voor de AI bootcamp zal een bevestiging en factuur per e-mail worden verzonden naar de Deelnemer.

3.2 De aanmelding is pas definitief na betaling van de factuur.
3.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de aanmelding te weigeren als de bootcamp vol is.

Annulering

4.1 Annulering van de bootcamp door de deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 In geval van overmacht aan de kant van de organisator, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Barendlast.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

Betaling
5.1 De organisator zal een factuur sturen voor de deelname aan de AI Bootcamp. De factuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan.

Intellectueel Eigendom
6.1 Alle trainingsmaterialen en inhoud die tijdens de AI bootcamp worden gedeeld, zijn eigendom van de organisator. Het is niet toegestaan deze te kopiëren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Aansprakelijkheid
7.1 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer tijdens de bootcamp, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de organisator.

Vertrouwelijkheid
8.1 Persoonlijke gegevens die door de Deelnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Ze zullen niet worden gedeeld met derden, behalve wanneer wettelijk vereist.

Klachten
9.1 Klachten over de AI Bootcamp kunnen worden ingediend door ze schriftelijk en ondertekend te sturen naar het adres dat in de contactgegevens wordt vermeld. Indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van betalingsverplichting.

Privacyreglement

10.1 Sinds 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving AVG van kracht. Hier vindt u het privacyregelement van Barendlast.com.

bottom of page